Algemene voorwaarden

Toepassing :

1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elk aanbod en elke (ook toekomstige) overeenkomst tussen Eteq Solutions bvba (hierna genoemd ‘de verkoper’) en de klant/koper beheerst door onderhavige voorwaarden, die er een integraal onderdeel van uitmaken en die voorrang hebben op alle tegenstrijdige of andersluidende aankoopvoorwaarden van de klant.

Onderhavige algemene voorwaarden werden meegedeeld aan de koper vóór het plaatsen van de bestelling door de klant bij de verkoper. Door het plaatsen van de bestelling, aanvaardt de koper de inhoud van de hem toegestuurde prijsofferte en de hem toegestuurde algemene voorwaarden en geeft de klant te kennen de inhoud ervan begrepen te hebben en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Deze aankoopvoorwaarden van de koper worden niet geacht door ons te zijn aanvaard, tenzij wij met de koper uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Ingeval van annulatie van de bestelling door de koper blijft 50% van het volledige offertebedrag verschuldigd; tenzij Eteq Solutions bvba anders bepaalt.

Elke afwijking of wijziging van onderhavige voorwaarden kan ons slechts worden tegengeworpen indien wij er schriftelijk onze instemming mee hebben betuigd.

Onderhavige voorwaarden gelden eveneens voor koopovereenkomsten (ongeacht of ze maatwerk betreffen) en voor overeenkomsten met betrekking tot herstel- of onderhoudswerkzaamheden, ontwerp – en ontwikkelingsopdrachten, ongeacht hun aard.

Prijzen en offerten :

2. Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn prijzen, brochures, catalogen of voorstellen niet bindend en kunnen ze op elk ogenblik worden gewijzigd of verbeterd. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke orderbevestiging van onzentwege. Indien bestellingen worden uitgevoerd zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord omtrent de prijs, gelden de prijzen van de datum van bestelling.

2.1 De offerten van de verkoper zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden werd. Een afwijking tussen offertebedrag en werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van deze overeenkomst, of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de koper. De offerten worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. Offertes zijn geldig gedurende een termijn van één maand na het versturen ervan. Offertes gelden voor het geheel en zijn ondeelbaar. Offertes betreffen slechts een voorstel van de verkoper en binden de verkoper niet. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte.

Levertermijnen :

3. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende mededeling zijn de in elke schriftelijke bevestiging, overeenkomst of ander document vermelde leveringstermijnen louter indicatief en verbinden ons niet. Eventuele laattijdige levering kan dan ook geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of te eisen, noch om schadevergoeding te vorderen wegens het niet naleven van de vooropgestelde leveringsdatum.

Indien de verkoper er zich toch expliciet toe zou verbonden hebben te leveren op een bepaalde datum en de levering niet op die datum geschiedt, dient de koper de verkoper per aangetekende brief in gebreke te stellen. De verkoper verbindt er zich toe binnen de 15 dagen na ontvangst van deze aangetekende brief tot levering over te gaan, tenzij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen, zonder dat deze opsomming beperkend is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, betoging, defecten, brand, onderbreking van transportmiddelen, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen, energie of arbeidskrachten, gewijzigde economische omstandigheden, vandalisme, buitengewone weersomstandigheden, en alle omstandigheden die buiten de wil van de verkoper de normale gang van zaken verstoren zonder dat de verkoper de onvoorzienbaarheid van deze omstandigheden dient aan te tonen.  Onze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de directe en voorzienbare schade met een maximum van 2,5% van de waarde van de overeenkomst.

Geleverde verkochte goederen worden onder geen beding teruggenomen.

Wijzigingen van de bestelling betekenen automatisch dat de indicatieve leveringstermijnen kunnen worden verlengd. Bij laattijdige betaling van voorschotten kan de levering worden opgeschort en kunnen de indicatieve leveringstermijnen worden verlengd.

Eigendomsoverdracht :

4. Alle goederen en materialen blijven onze eigendom tot het ogenblik van hun volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. Tot zolang en zonder onze schriftelijke toestemming is het de klant ten strengste verboden de goederen te vervreemden of te verpanden, ze als borg te gebruiken of ze op enige andere manier wettelijk of fysiek over te dragen.

In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs.

Zolang de eigendomsoverdracht niet volledig is geschied zal de koper al het mogelijke doen opdat de verkochte goederen zouden beschermd zijn tegen elke vorm van gedeeltelijk of volledig vergaan, onder meer – zonder dat deze opsomming definitief is – ten gevolg van brand, waterschade, ontploffingsgevaar, diefstal … De koper zal de verkochte goederen gedurende de periode tussen de levering en het ogenblik van eigendomsoverdracht laten verzekeren tegen deze risico’s voor het bedrag van de koopprijs en de kosten. De koper staat ook in voor de bewaringslast.

De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.

Leveringsvoorwaarden :

5. Alle bestelde goederen en materialen worden geleverd af fabriek/magazijn te Lommel. Deze goederen en materialen worden aanvaard op de plaats van aflevering. Ze worden vervoerd op risico van de klant en op zijn kosten alsook in het geval van franco levering, zelfs wanneer is overeengekomen dat wij voor het vervoer zorgen, het organiseren of op enige andere manier bij het vervoer zijn betrokken.

De klant staat ervoor in dat alle voorzorgen zijn genomen en aan alle voorwaarden is voldaan om de goederen op het door ons vermelde tijdstip in ontvangst te nemen. Alle schade of kosten die wordt  worden veroorzaakt omdat dit niet het geval is, blijft uitsluitend ten laste van de klant.

In geval van vertraging, ontbrekende eenheden of beschadiging, moet de koper, vóór de in ontvangstname het gewone voorbehoud maken en zich verhalen op de vervoerder, enige verantwoordelijke.

6. Indien de klant weigert om de levering in ontvangst te nemen, ons het leveren onmogelijk maakt of de inontvangstneming wezenlijk vertraagt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden via een schriftelijke kennisgeving aan de klant (zonder dat enige rechterlijke tussenkomst of andere formaliteiten zijn vereist) en wordt de overeenkomst vanaf de datum van voornoemde schriftelijke kennisgeving geacht te zijn ontbonden wegens contractbreuk door de klant en is een schadevergoeding verschuldigd.

Onverminderd ons recht om grotere schade te bewijzen, wordt deze schadevergoeding forfaitair vastgesteld op ten minste 25% - verhoogd tot 75% in geval van maatwerk – van de totale aankoopprijs exclusief btw.

Wanneer reeds gedeeltelijke levering heeft plaatsgevonden op het ogenblik dat de klant weigert om verdere leveringen in ontvangst te nemen, verdere levering onmogelijk maakt of de inontvangstneming van verdere leveringen wezenlijk vertraagt, hebben wij het recht het reeds uitgevoerde gedeelte van de levering aan de klant aan te rekenen en de overeenkomst te ontbinden met betrekking tot het nog niet uitgevoerde deel van de levering, onder beding van schriftelijke kennisgeving aan de klant (zonder dat enige rechterlijke tussenkomst of andere formaliteiten zijn vereist).

Vanaf de datum van voornoemde schriftelijke kennisgeving wordt het relevante gedeelte van de overeenkomst geacht te zijn ontbonden wegens contractbreuk door de klant en hebben wij recht op een schadevergoeding. Onverminderd ons recht om grotere schade te bewijzen en dienovereenkomstig een schadevergoeding te eisen, wordt deze schadevergoeding forfaitair vastgesteld op ten minste 25% - verhoogd tot 75% in geval van maatwerk – van de totale aankoopprijs exclusief btw.

Prijs en betaling :

7. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn de aan de klant meegedeelde prijzen in de offertes, facturen en in orderbevestigingen exclusief alle door enige overheid geheven belastingen (btw), taksen, heffingen of andere lasten die wegens de verkoop of aankoop van de goederen en materialen eventueel zijn verschuldigd en omvat noch de kosten van levering of afhaling van de verkochte goederen, noch eventuele montage- of plaatsingskosten (tenzij expliciet vermeld).

De klant alleen is aansprakelijk voor de betaling van deze belastingen, heffingen, taksen of lasten en indien ze aan ons worden aangerekend of rechtens door ons moeten worden betaald, verbindt de klant zich ertoe ze onverwijld aan ons terug te betalen.

De verkoper is gerechtigd een voorschot aan te rekenen. Bij gebreke aan betaling van dit voorschot dient niet tot levering te worden overgegaan.

De verkoper kan steeds op voorhand de volledige betaling vragen in geval van maatwerk, nieuwe ontwikkelingen of prototypen en deze worden onder geen enkel beding terugbetaald of teruggenomen.

8. Alle facturen zijn betaalbaar op het op onze facturen vermelde bankrekeningnummer of op enig ander bankrekeningnummer dat wij te gepasten tijde schriftelijk meedelen met vermelding van het factuurnummer. Alle facturen moeten volledig worden betaald zonder enige korting of aftrek voor bankkosten, zelfs ingeval van klachten of bezwaren van de koper. De plaats van betaling is de hoofdzetel. De verkoper is gerechtigd betaling met waardepapier (cheque of wisselbrief) te weigeren.

Indien de verkoper dergelijk verhandelbaar waardepapier aanvaardt, dan geldt de overhandiging van dit waardepapier slechts als betaling op de dag dat de verkoper onvoorwaardelijk en onherroepelijk de erin vervatte geldsom heeft ontvangen.

De koopprijs en de kosten zijn bijgevolg slechts effectief betaald vanaf het ogenblik dat zij werkelijk door de verkoper zijn ontvangen.

Het eventuele protest tegen de factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur.

Bestellingen door particuliere klanten zijn enkel contant betaalbaar in de hoofdzetel te Lommel of betaalbaar op voorhand per overschrijving op het op onze facturen vermelde bankrekeningnummer of op enig ander bankrekeningnummer dat wij te gepasten tijde schriftelijk meedelen met vermelding van het factuurnummer.

Het betrokken bedrag moet op onze bankrekening beschikbaar zijn op de op de factuur vermelde vervaldatum.

In geval van achterstallige betaling of niet-betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een wettelijke en conventionele rente van 1% per maand of gedeelte van een maand aangerekend vanaf de vervaldatum van de factuur. In voorkomend geval wordt deze intrest pro rata temporis berekend.

De door de klant verschuldigde rente wordt per jaar gekapitaliseerd, mits wij hem hiertoe een aangetekende ingebrekestelling sturen. Indien door ons betaling in schijven is toegestaan en één van de schijven niet of laattijdig wordt betaald, wordt het openstaande saldo van rechtswege opeisbaar, vermeerderd met rente en een conventioneel schadebeding, conform de punten 9, 11 en/of 12 hieronder en ieder gelijkaardig conventioneel schadebeding.

9. Bij niet-betaling op de vervaldatum en na aangetekende ingebrekestelling wordt elk verschuldigd bedrag vanaf de datum van voornoemd aangetekend schrijven van rechtswege vermeerderd met 12%, met een minimum van € 230 ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, onverminderd het recht van de verkoper om een grotere schade te bewijzen en een hogere schadevergoeding te bekomen.. Deze vergoeding brengt vanaf de aangetekende ingebrekestelling dezelfde wettelijke en conventionele rente op van 1% per maand of gedeelte van een maand.

De kosten ten gevolge van een eventuele invordering van de facturen langs gerechtelijke weg, vallen eveneens ten laste van de koper.

De niet-betaling van een factuur door de koper brengt automatisch en van rechtswege met zich mee dat alle andere facturen die door de verkoper aan de koper werden toegestuurd onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar worden en dat aldus vanaf die datum verwijlintresten alsmede de voormelde forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn. Ingeval van niet-betaling van de factuur door de koper voor de vooropgestelde betalingsdatum, is de verkoper van rechtswege en automatisch gerechtigd elke verdere bestelling of levering op te schorten.

Tevens heeft Eteq Solutions bvba het recht, een maximum factuurbedrag te bepalen afhankelijk van de betalingen van de koper.

Indien dit maximum bereikt wordt, kan de koper tijdelijk geen verdere betaalbare producten of diensten aanvragen of verdere betaalbare transacties doorvoeren tot betaling van de uitstaande factuur of facturen.

Ingeval van dreigend faillissement van de koper, moet deze Eteq Solutions bvba schriftelijk inlichten binnen de 24 uur.

10. De onvoorwaardelijke betaling van het volledige factuurbedrag of een gedeelte ervan geldt als aanvaarding van onze factuur.

Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en worden bij voorrang eerst toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het eventuele forfaitaire schadebeding (zoals uiteengezet in punt 9 van onderhavige voorwaarden of volgens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst) en ten slotte op de hoofdsom.

Bij betwisting over een deel van de factuur is de klant niet gerechtigd om de betaling van de in ontvangst genomen goederen en materialen te weigeren.

Uitdrukkelijke ontbindend beding :

11. Eteq Solutions bvba behoudt zich het recht voor elk contract ontbonden te verklaren van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, ongeacht de reden of omstandigheid die Eteq Solutions bvba kan benadelen.

In geval van niet-betaling op de vervaldatum en na een zonder gevolg gebleven aangetekende ingebrekestelling, wordt de klant geacht ernstige contractbreuk te hebben gepleegd en kunnen wij er te allen tijde voor opteren om de overeenkomst te ontbinden wegens voornoemde contractbreuk. De klant moet van deze ontbinding in kennis worden gesteld via een aangetekend schrijven.

Indien Eteq Solutions bvba van dit recht gebruik maakt om het contract te ontbinden zal de overeenkomst van rechtswege zijn ontbonden op de datum van verzending van een aangetekende brief die daartoe aan de koper wordt gericht en zal Eteq Solutions bvba gerechtigd zijn de geleverde diensten onmiddellijk te onderbreken.

In dat geval laat de klant ons toe de goederen en materialen terug te halen waar zij zich bevinden, en is de klant gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% - verhoogd tot 75% in geval van maatwerk – van de totale aankoopprijs exclusief btw, onverminderd ons recht om grotere schade te bewijzen en dienovereenkomstig een schadevergoeding te eisen.

12. In geval van niet-betaling op de vervaldatum zijn wij gerechtigd om alle nog niet geleverde bestellingen te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten, wat aan de klant aangetekend wordt meegedeeld. Bij annulering is de klant een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% - verhoogd tot 75% in geval van maatwerk – van de totale aankoopprijs exclusief btw, onverminderd ons recht om grotere schade te bewijzen en dienovereenkomstig een schadevergoeding te eisen.

13. In geval van niet-betaling op de vervaldatum worden alle door de klant verschuldigde bedragen (ongeacht of ze op dat ogenblik betaalbaar zijn) van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Bovendien behouden wij ons het recht voor alle goederen van de klant die nog in ons bezit zijn, bij te houden tot volledige betaling is ontvangen.

14. Indien objectieve elementen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot geprotesteerde wissels, opzegging van krediet, bewarend of uitvoerend beslag of schulden) wijzen op liquiditeitsproblemen bij de klant, zijn wij gerechtigd de uitvoering van onze verbintenissen afhankelijk te maken van het verkrijgen van afdoende waarborgen.
Aanvaarding en gebreken :

15. Wij verbinden ons ertoe goederen en materialen te leveren die met de koopovereenkomst in overeenstemming zijn.

Er is geen sprake van een gebrek aan overeenstemming tenzij de betrokken kwaliteiten en kenmerken uitdrukkelijk en specifiek door ons op papier zijn gewaarborgd op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst met de klant.

16. De klant verbindt zich ertoe op het ogenblik van aflevering de door ons geleverde goederen, materialen en verpakkingen aan een visuele controle te onderwerpen. Alle tekorten en zichtbare schade moeten op de vrachtbrief worden vermeld.

In ontvangstname door de koper of zijn aangestelde van de verkochte goederen op de dag van de levering brengt de aanvaarding van de verkochte goederen door de koper met zich.

De klant moet bovendien zonder vertraging en ten laatste binnen drie (3) dagen na aflevering aan Eteq Solutions bvba een kopie van voornoemde vrachtbrief bezorgen, samen met gedetailleerde informatie in geschreven vorm over de tekorten en/of zichtbare schade, met inbegrip van bewijs van deze tekortkomingen.

De klant moet alle gebrekkige producten (en hun originele verpakking met etiket) of gebrekkige verpakking op eerste verzoek van Eteq Solutions bvba ter beschikking stellen voor controle. Op verzoek van Eteq Solutions bvba moet de klant bovendien al deze producten (en hun originele verpakking met etiket) of gebrekkige verpakking aan Eteq Solutions bvba of aan de door Eteq Solutions bvba aangestelde servicepartner terugbezorgen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig zichtbaar gebrek aan overeenstemming indien de klant op eender

welke wijze niet heeft voldaan aan onderhavig artikel of aan de retourprocedure van Eteq Solutions bvba en/of aan richtlijnen waarvan de klant op de hoogte was.

17.1 De bewijslast met betrekking tot verborgen gebreken rust op de klant. Indien de door ons geleverde goederen en materialen verborgen gebreken vertonen, moet de klant ons daarvan schriftelijk (en aangetekend) op de hoogte stellen binnen 1 maand na vaststelling , die ingaan op de dag van de levering van dit gebrek door de klant. Deze schriftelijke kennisgeving moet een redelijk gedetailleerde omschrijving van de aard van het verborgen gebrek en eveneens bewijs van dit gebrek bevatten.

De klant moet alle gebrekkige producten met hun originele etiketten op eerste verzoek van Eteq Solutions bvba ter beschikking stellen voor controle. Op verzoek van Eteq Solutions bvba moet de klant bovendien al deze producten aan Eteq Solutions bvba of aan de door Eteq Solutions bvba aangestelde servicepartner terugbezorgen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verborgen gebrek indien de klant op eender welke wijze niet heeft voldaan aan onderhavig artikel of aan de retourprocedure van Eteq Solutions bvba en/of aan richtlijnen waarvan de klant op de hoogte was.

17.2 Wij zijn enkel aansprakelijk wanneer het verborgen gebrek zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van aflevering van de goederen.

Elke aanspraak van de klant vervalt zes maanden na kennisgeving van het verborgen gebrek conform

artikel 17.1. Elke aanspraak op garantie op grond van een gebrek aan overeenstemming vervalt bij beschadiging tijdens de verwerking, de montage of het onderhoud, bij verandering en/of herstel door de klant of door derden. Een aanspraak op garantie vervalt eveneens indien de geleverde goederen niet zijn gemonteerd of verwerkt, gebruikt of geïnstalleerd volgens onze voorschriften en/of de voorschriften van de fabrikant die de levering vergezelden en waarvan de klant verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. Hetzelfde geldt als de goederen niet zijn onderworpen aan een jaarlijks nazicht of niet zijn onderhouden volgens onze onderhoudsvoorschriften en/of de voorschriften van de fabrikant die de levering vergezelden en waarvan de klant verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.

In de zin van dit artikel kan er geen sprake zijn van een verborgen gebrek als het gebrek op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst de klant bekend was of redelijkerwijs niet onbekend kon zijn.

18. In geval van een zichtbaar gebrek aan overeenstemming of een verborgen gebrek waarvan wij conform de artikelen 16 en 17 hierboven in kennis zijn gesteld, heeft de klant enkel het recht om van ons het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van de goederen te verlangen. Wij beslissen daarbij volledig naar eigen goeddunken over de keuze tussen herstel en vervanging.

Naast de kosten die strikt aan het herstel of de vervanging zijn verbonden, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige andere kosten, transportkosten, installatiekosten, uitgaven, schadevergoedingen of enige andere financiële verplichtingen die op enige wijze met het gebrek aan overeenkomst van de goederen of materialen of alle eventuele gevolgen ervan te maken hebben. Elke andere, door het dwingende recht opgelegde aansprakelijkheid is, voor zover toegelaten door dit dwingende recht, beperkt tot het door onze verzekering gedekte bedrag.

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door de verkoper krachtens deze overeenkomst, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
Indien hij aansprakelijk is, kan de verkoper in elk geval nooit aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade, zoals onder meer - maar niet beperkt tot - verlies van omzet of elke stijging van de algemene kosten of schade aan derden of goederen van derden. De aansprakelijkheid van de verkoper is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verkoper aan de koper werd/wordt gefactureerd. De verkoper is niet gebonden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele aanbevelingen omtrent de bewaring, de bestemming of het gebruik van de verkochte goederen.

Enkel indien wij niet binnen een redelijke termijn tot genoegdoening zijn overgegaan, kan de klant een passende prijsvermindering voorstellen. De klant kan nooit de ontbinding van de overeenkomst verlangen.

De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de geleverde goederen, waardoor onze maximale verplichtingen zouden worden overschreden.

De klant verbindt zich ertoe Eteq Solutions bvba op de hoogte te stellen van alle klachten die hij met betrekking tot de producten ontvangt. Indien Eteq Solutions bvba het vraagt, verbindt de klant zich ertoe alle klachten nauwgezet op te volgen om te voorkomen dat de goodwill tegenover Eteq Solutions bvba en de producten wordt geschaad en in vraag gesteld.

19. Behoudens onze schriftelijke en specifieke toestemming kunnen de bedragen die de klant aan ons is verschuldigd, op geen enkele wijze worden gecompenseerd met om het even welke bedragen waarop de klant aanspraak meent te kunnen maken tegenover ons. Evenmin kan de klant dergelijke aanspraken inroepen om zijn verbintenissen tot betaling tegenover ons uit te stellen of op te schorten.

20. In geval van "vreemde oorzaak" (art. 1147 B.W.), zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, zijn wij van rechtswege gemachtigd om onze verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan te hebben verwittigd. Deze opschorting of annulering leidt niet tot enig recht op schadevergoeding voor de klant.

Worden onder meer, maar niet uitsluitend conventioneel als "vreemde oorzaak" beschouwd: oorlog, staking of lock-out, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, weersomstandigheden, brand, natuur- en/of andere rampen, overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen, en dit zowel wanneer deze “vreemde oorzaak” zich voordoet bij ons als bij onze leveranciers.

21. Door bij ons een bestelling te plaatsen, aanvaardt de klant onherroepelijk met betrekking tot die bestelling en de overeenkomst die eruit voortvloeit, dat hij gebonden is door de algemene voorwaarden die op de datum van bestelling op onze website beschikbaar zijn.

De fysieke of rechtspersoon die de bestelling schriftelijk of mondeling doorgeeft, wordt beschouwd als de koper. Hij staat garant voor de betaling van de factuur, ook al moet deze laatste worden opgesteld op naam van een derde.

Indien mocht blijken dat een artikel van onderhavige voorwaarden voor enige reden ongeldig is, blijven de overige artikelen van onderhavige voorwaarden onverminderd van kracht.

Vertrouwelijke gegevens en privacy :

Zowel Eteq Solutions bvba als de koper garanderen dat alle van elkaar ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

Varia :

De nietigheid of onwerkbaarheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geenszins een invloed op de geldigheid of de werkbaarheid van de andere bepalingen ervan. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige of onwerkbare clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige of onwerkbare clausule. Van de onderhavige algemene voorwaarden, desgevallend de bepalingen van de orderbevestiging, kan niet stilzwijgend worden afgeweken. Het louter gedogen van een gedraging van de koper in strijd met de overeenkomst houdt geen afstand in van de inhoud van de onderhavige algemene voorwaarden, desgevallend de inhoud van de orderbevestiging, door de verkoper. Deze algemene voorwaarden en de inhoud van de offerte en orderbevestiging vervangen alle schriftelijke of mondelinge afspraken, contracten, voorstellen en verbintenissen die aan de overeenkomst tussen partijen gesloten voorafgaan.

Toepasselijk recht & bevoegdheid :

 22. Tenzij wij verkiezen een vordering tegen de klant in te stellen voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de zetel van de klant is gelegen, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt exclusief bevoegd om uitspraak te doen over elke betwisting tussen ons en de klant. Deze bevoegdheidsclausule geldt voor alle soorten procedures, met inbegrip van kortgedingprocedures of procedures om voorlopige of bewarende maatregelen te verkrijgen.

In geval van betwisting, is de Nederlandse tekst van deze algemene verkoopsvoorwaarden de enige geldige. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, zijn ten laste van de klant.

Op onderhavige voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, evenals de toepassing van art. 1641 tot en met 1649 B.W. Voor alles wat hierin niet uitdrukkelijk is geregeld, is het Belgisch gemeen recht toepasselijk.